Условия за ползване

Към 30.07.2018

1. Предмет на Общите условия за ползване

Тези Общи условия (наричани по-долу "Условия на ползване") важат за всички договори, сключени чрез онлайн магазин www.cosmeterie.bg между niceshops GmbH и клиенти, които са потребители.

Потребител е всяко физическо лице, което сключва сделка с цел, която не е нито търговска, нито може да бъде причислена към негова свободна професия.

2. Приемане на условията

Клиентът приема тези условия и се съгласява с тях, веднага щом направи поръчка.

3. Клауза за изключителност

Включването на общи условия или условия по договора на клиента, които се различават от тези общи условия, се отхвърля, освен ако не са изрично признати от niceshops GmbH.

4. Сключване на договор

4.1. Интернет представяне на niceshops GmbH на уебсайт www.cosmeterie.bg
Презентацията на продукти на уебсайта не представлява оферта в юридическия смисъл. Това е покана към клиента сам да направи оферта. Офертата в правния смисъл се прави от клиента с извършването на поръчка. Потвърждението за получаването на поръчката се извършва заедно с приемането на поръчката веднага след изпращането чрез автоматизиран имейл. С този имейл за потвърждение е сключен договорът за продажба.

4.2. Процес на поръчка
В общия преглед на асортимента на онлайн магазина www.cosmeterie.bg клиентът може да избере желания продукт или продукти, като кликне върху бутона "В кошницата". Избраните стоките се съхраняват временно в кошницата по време на посещението на клиента на сайта www.cosmeterie.bg. С натискането на бутона "Към касата" до изброените в кошницата за пазаруване стоки, се минава към процеса на поръчка. На следващата страница клиентът бива подканен да влезе в акаунта си за онлайн магазина, ако вече има профил, или да се регистрира като нов потребител. След това клиентът избира желаното от него място за доставка и желания начин на плащане, и въвежда необходимите за извършване на плащането данни. При избор на външна платежна услуга като PayPal, клиентът ще бъде пренасочен към външен сайт на съответния доставчик на платежни услуги. Преди подаване на поръчката, данните на поръчката биват обобщени в "Преглед на поръчката". Клиентът може да провери отново информацията си в прегледа на поръчката и да я коригира, ако е необходимо, преди да завърши своята поръчка, като кликне върху бутона "Изпращане и Плащане" и я изпрати на niceshops GmbH. Чрез кликване върху бутона "Изпращане и Плащане", клиентът прави обвързваща оферта за покупка на избраните от него стоки.

Доставянето на алкохол на лица под 18 години е забранено от закона. Нашите алкохолни продукти се предлагат единствено за пълнолетни лица. С поръчката си Вие ни уверявате и потвърждавате, че получателят на стоките е над 18 години.

4.3. Потвърждение за поръчка
След получаване на поръчката niceshops GmbH изпраща уведомителен имейл до посочения от клиента имейл адрес, в който се потвърждава получаването на поръчката и се възпроизвежда съдържанието ѝ (наричано по-нататък "Потвърждение на поръчката"). Ако niceshops GmbH отхвърли сключването на договор, това ще бъде съобщено на клиента веднага чрез имейл.

5. Съхранение на текста на договора

Текстът на договора, т.е. информацията, предоставена от клиента за изпращането на поръчка, се съхранява от niceshops GmbH и може да се види от клиента в менюто "Моят акаунт" при "Моите поръчки". Отделно от това, niceshops GmbH изпраща потвърждение на поръчката и тези условия на посочения от клиента имейл адрес.

6. Право на отказ
Можете да върнете получената стока без да посочвате причини в рамките на 14 дни от получаването. Информация за връщането ще намерите тук .

Политика за връщане

Следната политика за връщане важи за договори за стоки, които могат да се изпращат в пакет по пощата.

Политика за връщане на стоки, които могат да се изпращат по пощата

Като потребител имате право да се откажете от договора в срок от четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът от четиринадесет дни важи от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвача, сте получили и последната от стоките.

За да упражните правото си на връщане, ще трябва да ни информирате

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: bulgaria@cosmeterie.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

чрез недвусмислена декларация (например писмо, изпратено по пощата, чрез факс или имейл) за решението си да се откажете от договора.

Можете за целта да използвате нашия формуляр за отказ, като това не е задължително. За упражняване на правото на отказ е достатъчно да изпратите декларацията си относно отказ преди изтичане на крайния срок.

Последствия на правото на отказ

Ако се откажете от договора, ние сме задължени да Ви изплатим незабавно и не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която е получено уведомлението за отказа Ви от този договор, всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, произтичащи от факта, че сте избрали друг начин на доставка, освен тази, която ние предлагаме по стандарт). За изплащането ние използваме същият метод на плащане, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с Вас; във никакъв случай няма да Ви се начислят такси за това плащане. Ние можем да откажем възстановяването на сумата, докато не получим обратно стоките, или докато не ни докажете, че сте върнали стоките, в зависимост от това, кое от двете е настъпило по-рано.

Следва да върнете стоките незабавно и при всички случаи в срок не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни информирали за анулирането на договора.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичане на срока от четиринадесет дни. Вие носите директните разходи за връщане на стоките.

Договори за доставката на стоки, които не са предварително изработени и за производството на които е от значение индивидуален избор или изисквания от страна на потребителя, съобразени с личните му нужди, не могат да бъдат отменени.

Подробна информация по темата за връщане можете да намерите тук .

Правото на отказ не се прилага за следните договори:

 1. Договори за доставка на стоки, които не са предварително изработени и за производството на които е от значение индивидуален избор или изисквания от страна на потребителя, съобразени с личните му нужди,
 2. Договори за доставка на стоки, които могат да се развалят бързо или чийто срок на годност изтича бързо
 3. Договори за доставка на стоки, които не са подходящи за връщане по здравословни или хигиенни причини, ако са отворени или използвани след доставката
 4. Договори за доставка на стоки, които са били непоправимо смесени с други стоки след доставката поради стуктурата си,
 5. Договори за доставка на алкохолни напитки, цената на които е уговорена в договора, но могат да бъдат доставени по-рано от 30 дни след сключване на договора и текущата цена зависи от колебанията на пазара, на което предприемачът няма влияние
 6. Договори за доставка на аудио- или видеозаписи или компютърен софтуер в запечатана опаковка с пломба, ако пломбата е отстранена след отварянето,
 7. Договори за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент.

Кликнете тук, за да изтеглите образец на формуляр за връщане.

Край на Политика за връщане

7. Цени

1. Всички цени са крайни цени; те включват разходите за опаковане и законния данък върху добавената стойност (ДДС).

2. Грешна цена. Ако реалната цена е по-висока, се осъществява контакт с клиента; договорът в този случай се осъществява само, ако клиентът желае да закупи стоката на реалната цена. Ако реалната цена е по-ниска, се начислява тази цена.

8. Разходи за доставка

1. Към посочените цени се начисляват и разходи за доставка. Подробности относно размера на разходите за доставка ще намерите при офертите. В разходите за доставка е включен съответният данък добавена стойност.

2. При плащате с наложен платеж се начислява съответната допълнителна такса. Тя не се начислява във фактурата на клиента, но той трябва да я заплати директно на доставчика.

9. Условия за доставка

1. Освен ако не е уговорено друго, доставката се осъществява до посочения от клиента адрес. Доставяме и до опаковъчни станции.

2. Очакваната дата за доставка се посочва в пазарската кошница. При авансово плащане срокът за доставка започва да тече един ден след постъпване на сумата по банковата сметка на niceshops GmbH. При плащане с наложен платеж или по фактура, срокът за доставка започва да тече един ден след датата на сключване на договора. В други случаи срокът за доставка започва да тече един ден след възлагане на поръчката.

3. В случай на повреда на стоката по време на транспортирането клиентът трябва незабавно да уведоми транспортната фирма за щетите и да претендира обезщетение за тях.

4. niceshops GmbH не носи отговорност за наличието на пречки при доставката от страна на куриерите или производителите. Ако доставката или спазването на договорения срок за доставка са невъзможни поради обстоятелства, независещи от niceshops GmbH, niceshops GmbH има право да оттегли договора изцяло или частично. niceshops GmbH се задължава да информира незабавно клиента за тези обстоятелства. В тези случаи се изключват каквито и да било искове за обезщетение. При наличие на ограничения за доставката клиентът се информира преди стартиране на процеса на поръчка.

10. Дължимост и претенции за собственост

1. Покупната цена е дължима най-късно при предаването на стоката.

2. Доставените стоки остават собственост на niceshops GmbH до пълно изплащане.

11. Условия за плащане

1. niceshops GmbH приема изброените тук платежни средства.

2. При предварително заплащане клиентът превежда сумата по фактурата в рамките на 14 дни след сключване на договора по сметката на niceshops GmbH. (банковите данни могат да бъде намерени в потвърждението на поръчката и в секцията "Данни" на страницата). Изпращането на стоката се извършва само след постъпване на плащането.

3. Когато плащате чрез директен дебит, niceshops GmbH е упълномощен да усвои сумата от банковата сметка на клиента чрез издаване на разрешение за директен дебит от клиента. Клиентът трябва да поддържа достатъчна наличност в банковата си сметка. Промени в банковите данни следва да се обявяват незабавно на niceshops GmbH. niceshops GmbH си запазва правото да ликвидира всички разходи, направени поради неспазване на тези задължения.

За да можем да Ви предложим атрактивни методи на заплащане с директен дебит и фактура за Австрия и Германия, ние работим заедно с RatePAY GmbH, Франклинщр. 28-29, 10587 Берлин (наричан по-долу "RatePAY"). При сключване на договор за покупка между Вас и нас, когато се използва метод на плащане RatePAY, ние прехвърляме искането си за плащане към RatePAY. При използване на заплащането на вноски от RatePAY, ние прехвърляме искането си за заплащане към банката-партньор на RatePAY GmbH.

Ако изберете един от предлаганите от RatePAY методи на заплащане, Вие се съгласявате в контекста на Вашата поръчка с прехвърлянето на Вашата лична информация и данните на поръчката за целите на идентификацията и проверката за платежоспособността към RatePAY GmbH.

За подробности вижте Допълнителните условия и Декларацията за поверителност за методи на заплащане RatePAY, които са част от настоящите Общи условия и ще намират приложения всеки път, когато изберете метод на плащане RatePAY.

За купувачи от Австрия се прилагат следните допълнителни условия и Декларация за поверителност при методите на плащане RatePAY.

За купувачи от Германия се прилагат следните допълнителни условия и Декларация за поверителност при методите на плащане RatePAY.

4. При плащане с наложен платеж, клиентът заплаща таксата директно на доставчика. Размерът на таксите зависи от страната на доставка. Ще бъдете информирани за разходите преди да направите поръчката.

5. Ако плащате с кредитна карта, кредитната ви карта ще бъде задължена при приключване на поръчката. Това се извършва дори, ако не разполагаме със стоките на склад и можем да пуснем продуктите за доставка след няколко дни. Нашият партньор за сътрудничество е Six Payment Services. Информация за защита на данните можете да намерите тук.

6. PayPal - Плащате сумата по фактурата чрез онлайн доставчика PayPal. Трябва първо да влезете в профила си или да се се регистрирате там. След легитимиране с данните за достъп можете да потвърдите паричния превод до нас. По време на процеса на поръчка ще получите допълнителна информация. Информация за защита на данните можете да намерите тук.

7. С RatePAY можете още при първата поръчка да пазарувате и с плащане по фактура.

8. В сътрудничество с Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, ние предлагаме следните възможности за плащане. Плащането се извършва към Klarna:

 • Фактура: Срокът на плащане е [14] дни от изпращането на стоката /билета/ или, при други услуги, предоставянето на услугата. Пълните условия за страните, в които е наличен този начин на плащане, могат да бъдат намерени тук: Германия, Финландия, Великобритания, Холандия, Норвегия, Австрия, Швеция.
 • Покупка на разсрочено плащане: Услугата за финансиране на Klarna Ви позволява да заплащате покупката си на фиксирани или гъвкави месечни вноски при условията, посочени на касата. Плащането на вноски се извършва в края на месеца след представяне на месечна сметка от Klarna. За повече информация за услугата, включително условията и европейската стандартна потребителска кредитна информация за страните, в които е наличен този начин на плащане, кликнете тук (налична само в изброените държави): Дания, Германия, Финландия, Великобритания, Норвегия, Австрия, Швеция.
 • Директен паричен превод (Sofortüberweisung): Предлага се в Германия, Холандия и Австрия. Вашата сметка ще бъде таксувана веднага след като направите поръчката.
 • Дебит: Предлага се в Германия, Холандия, Швеция и Австрия. Транзакцията ще бъде направена след като стоките бъдат изпратени. Времето ще ви бъде съобщено по електронна поща.

Използването на методите за заплащане фактура, разсрочено плащане и директен дебит изисква положителна проверка за платежоспособност. В тази връзка предаваме вашите данни на Klarna за целите на проверките на адреси и платежоспособност в рамките на подготовката на покупка и изпълнението на договора за покупка. Молим за разбиране от Ваша страна,че можем да Ви предложим само тези методи за плащане, които са разрешени въз основа на резултатите от проверката на платежоспособността. Допълнителна информация, както и условията за ползване на Klarna, можете да намерите тук. Обща информация за Klarna можете да намерите тук. Вашите лични данни ще бъдат обработвани от Klarna в съответствие с действащата политика за поверителност, и както е посочено в Декларацията за поверителност на Klarna.

9. В процеса на осъществяване на поръчка ще бъдете пренасочени към уеб сайта на онлайн доставчика Amazon преди завършването на поръчката в нашия онлайн магазин. Там можете да изберете вече съхранени на Amazon адрес за доставка и начин на плащане и да потвърдите платежното нареждане на Amazon. След това ще бъдете пренасочени към нашия онлайн магазин, където можете да завършите процеса на поръчка. След подаване на поръчката ще поискаме от Amazon да инициира платежната транзакция и по този начин да приеме вашата оферта.

12. Гаранции

1. Ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби.

2. Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено в случай на неправилно боравене, погрешна експлоатация или нерегламентиран опит за отремонтиране.

3. Скъсеният срок на давност не важи при щети, дължащи се на нарушение на задължение поради груба небрежност от страна на niceshops GmbH или на умишлено или грубо нарушение на задължение от поради груба небрежност от страна на законен представител или упълномощено лице на niceshops GmbH. Скъсеният срок на давност не се прилага при искове за обезщетение за щети, дължащи се на небрежно или умишлено нарушение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.

4. Ако доставените продукти имат очевидни материални или производствени дефекти (включително транспортни щети), молим да информирате незабавно доставчика за подобни щети и да се свържете възможно най-бързо с нас. Пропускането на подаване на рекламация или незабавно свързване с нас не води до последствие по отношение на законовите гаранционни претенции и служи единствено за това, да подпомогнат доставчика на услугата да предяви своите искове към натоварената с доставката на стоката компания, по-точно да предяви застраховката.

5. При съществуваща гаранция от производител, клиентът трябва да предяви претенциите си директно към производителя. Отпада отговорността на niceshops GmbH по гаранцията.

13. Изключване от отговорност

1. Искове за обезщетения на клиента спрямо niceshops GmbH са изключени, ако niceshops GmbH или неин законен представител или помощник в изпълнението не са действали умишлено или с груба небрежност.

2. Това не засяга отговорността за вреди, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето, поради небрежност или умишлено нарушение на съществени договорни задължения или, ако по Закона за отговорност за продукти или при задължения при сключването на договора нарушения или други нарушения на задълженията или претенции за обезщетение за материални щети. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.

14. Искане за прихващане, право на задържане

1. Клиентът няма право да иска прихващане за нашите претенции, освен ако насрещните искове на клиента са законно установени или неоспорими. Клиентът също няма право да иска компенсация, ако прояви претенции или насрещни претенции по същия договор за продажба.

2. Клиентът може да упражни право на задържане само ако неговият насрещен иск се основава на същия договор за продажба.

15. Декларация за поверителност

Разпоредбите за защита на данните са включени в Декларация за поверителност.

16. Промени на Общите условия / право на промяна

Ние имаме право едностранно да променяме тези условия, доколкото това е необходимо, за да се отстранят последващи нарушения за еквивалентността или да се нагодят към променени правни или технически общи условия. Ще уведомим клиента за промяната, като уведомим за съдържанието на променените правила на последния известен имейл адрес на клиента. Промяната става неразделна част от договора, ако клиентът не възрази в писмена или текстова форма в рамките на шест седмици след получаване на уведомлението за промяна на приобщаването в договорните отношения.

17. Разделност на клаузите

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия стане недействителна, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.

18. Приложимо право към договора

За договорните отношения се прилага Австрийското право.